สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ออมสิน อาชีพอิสระให้ยืมเงิน 10,000 พนักงาน ให้ยืมเงิน 50,000

ธนาคารออมสิน ไปเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ลงทะเบียนแจ้งความจำนงเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” (ผู้มีอาชีพอิสระ) และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ” (ผู้มีรายได้ประจำ) โดยวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เป็นวันแรก

โดยสินเชื่อจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก
คุณสมบัติ
-เป็นผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ
-กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้
– มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
– มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
– ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
-ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
-กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี ต้องมีบุคคล หลักทรัพย์ค้ำประกันน
คุณสมบัติ
-เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ
-มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
-เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
-ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
-วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ต่อราย
-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
-ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด
-ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
-กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้ออมสิน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และคลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

2เลือกเมนู ผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท หรือ ผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท

3กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, E-mail ถ้ามี, อาชีพ, รายได้, ผลกระทบ, เลขบัญชีธนาคารออมสิน

4ลงทะเบียนเสร็จจะได้รับ SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้

4.1 สำหรับผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท ใช้เอกสารดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
– หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)(ถ้ามี)
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)
4.2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท
– สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
– เอกสารแสดงรายรับ – รายจ่าย (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
– กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
– หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ