กสิกรไทย ออกสินเชื่อเงินด่วน

ข่าว

นับได้ว่าเป็นเรื่องน่าติดตามกัน และเป็นทางออกข องผู้มีร ายไ ด้น้อยธนาคารกสิกรไทยออก สิ นเ ชื่อกสิกร ออกสินเชื่อด่วน Xpress lone สำหรับคนที่เงินเดือนเริ่มต้น 7,500 กู้ได้6,000 ผ่อ นเพียงเดือนละ 330บาท 24เดือน ไม่มีค นค้ำ เพียงแค่มีคุณสมบัติตามนี้เลย

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอา ยุ หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอา ยุ พร้อมสำเนาทะเ บีย นบ้าน

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสา รแสดงรายไ ด้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสา รไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

เอก สา ร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายไ ด้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้นยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสา รไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร 02-8888888 กด 04